Tanıtım

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’nün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Öğretim dili Türkçedir ve hazırlık sınıfı yoktur. Bölüm ilk öğrencilerini 2013-2014 Güz döneminde ek yerleştirme ile almıştır. Lisans birinci öğretime 39, ikinci öğretime 38 öğrenci alınarak toplamda 77 öğrenci ile kontenjanımızın tümüne yakını dolmuştur. Kuruluşunda bir Doçent, üç Yardımcı Doçent ve bir Öğretim Görevlisi yer almıştır. Bu öğretim elemanlarının yanı sıra İİBF Fakültesinin ve Mühendislik Fakültesinin tecrübeli öğretim üyeleri derslerimize destek vermektedir. Aramıza katılan öğretim elemanlarıyla kadrosunu genişleten bölümümüz 2017-18 Eğitim- Öğretim yılı itibarıyla 493 lisans öğrencisi bulunan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2015-16 Güz döneminde Yüksek Lisans eğitimine öğrenci almıştır. Bölümümüz kuruluşu ve çalışmalarında Aksaray Üniversitesi’nin misyonuna uyumlu olarak tüm paydaşların gereksinmelerine odaklanmakta ve bu gereksinimler doğrultusunda nitelikli insan gücü yetiştirmek amacındadır.

 

Son yıllarda bilişim teknolojilerinin, her alanda olduğu gibi, iş dünyasındaki kullanım alanı da sürekli genişlemektedir. Bu gelişmelerle birlikte dünyada ve ülkemizde disiplinler arası yaklaşım ve uygulamaların önemi de günden güne artmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri, bu alandaki insan gücü eksikliğini gidermek ve bu alanda araştırma yapacak kişileri yetiştirmek amacıyla kurulmaktadır.

 

Çağımızda etkin bir şekilde bilgisayar kullanımına hemen her meslek dalında gereksinim duyulmaktadır. Yönetici konumundaki kişiler başında bulundukları kuruluşun geçmişinde kaydettiği gelişmelerden hareketle kurumun geleceğini projeksiyonlamak ve olası açılımları görmek istemektedir. Bu da güçlü bir bilgisayar bilgisi ve bu bilgiyi kullanma becerisi gerektirmektedir.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün temel amacı, 21. yüzyılda iş dünyasının değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri işletme ve yönetim alanlarındaki işlevlere ve sorunların çözümüne uygulanabilecek insan gücü yetiştirmektir.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri, insan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını bir araya getiren akademik bir alandır. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ise, bilişim sitemleriyle elde edilen bilgileri, yönetimsel ve ekonomik sorunların çözümüne uyarlayabilecek eğitimi veren bir bölümdür. Yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırmak için, değişik yerlerdeki bilgilerin toparlanarak, bütün halinde sunmak, en önemli görevlerinden biridir. Aynı alanda eğitim veren bölüm veya programlara “işletme enformatiği”, “bilişim teknolojisi yönetimi” ya da “işletme bilişim sistemleri” adları da verilmektedir.

 

Ülkemizde, bilişim meslek dalının her düzeyinde doğrudan bilişim uğraşılarını hedef alan eğitim verilmektedir. Ancak, bilişimin özellikle yönetimdeki uygulamalarını konu alan çalışma alanında, işletmeler ve kamu ya da özel tüm kurumlarda, yönetim eğitimli bilişim uzmanlarına ve bilişim eğitimli yönetim uzmanlarına ihtiyaç duyulması bölümün en önemli avantajlarından birisidir.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri diğer benzer programlardan farklı olarak, yalnızca teknolojik altyapıyı veya bu teknolojik altyapının uygulanacağı sosyal sistemi incelemekle kalmamakta, ikisinin etkileşmesi sonucunda ortaya çıkacak olayları araştırmaktadır. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre günümüzde yönetim bilişim sistemleri alanında çalışanların iş bulma olanaklarının ortalamanın üzerinde olması beklenmektedir.

 

Bu programı tercih edecek öğrencilerin bilgisayar teknolojilerine ve işletme yönetimi konularına ilgi duyması beklenmektedir. Yönetim bilişim sistemleri programı yönetimde bilişim tekniklerinin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayabilen, hızla gelişen bu alanda yenilikleri izleyebilen hem bilişim hem de işletme alanında donanımlı elemanlar yetiştirecektir. Program, donanım ve yazılım alanında işletme bilişim sistemleri, programlama ve veri yapısı bazındaki temel bilgi, veri tabanı, ağ ve internet yönetimi, veri madenciliği, elektronik iş yönetimi, yönetim, organizasyon, veri analizi ve istatistik, bilgi yönetimi, karar teorisi konularındaki dersleri ve bir araştırma projesini içermektedir.

Misyon

ASÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün misyonu, dünyada ve ülkemizde alanında oluşan yenilikleri ve gelişmeleri araştıran, izleyen, iş dünyası ile iş birliğinde olan bir akademik altyapı oluşturarak yönetim bilişim sistemleri alanında yenilikçi, girişimci, teknolojik donanımlı insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

ASÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün vizyonu, dünya genelinde ve ülke özelinde alanında özgün araştırmalar yapan ve ileri uygulamaların yaygınlaşması çalışmalarına destek veren bir üstün yetenekli bir akademik kadro ile alanında bilgi toplumu olmaya öncü bölüm olarak yer bulmaktır.

Kariyer Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri; işletme, yönetim, bilişim ve teknoloji konularını kapsayan disiplinler arası bir bölümdür. İşletmelerde bilişim sistemlerini kuracak, geliştirecek, kullanacak ve sürdürecek yöneticiler yetiştirmeyi amaçlar.

Bölümümüzün mezunları hem kamuda hem özel sektörde bilişim teknolojilerinin yoğun kullanıldığı her birimde görev alabilir. Bu durumda işletmelerin bilişim gereksinmelerini ve hedeflerini belirleyerek, bu doğrultuda planlar yapar ve sistem için gerekli donanım, yazılım ve personel ihtiyacını saptar.

 

Mezunlarımız bilişim teknolojilerini kullanan günümüz iş dünyasında her türlü yönetim pozisyonunda yer alabilirler. Çalışma alanı oldukça yaygındır. Özellikle bilişim sistemlerinden yüksek düzeyde faydalanılan bilgisayar, iletişim ve finans sektörlerinde bölümümüz mezunlarına giderek artan bir istek oluşturmaktadır. Bu sebeple mezunlarımız iş dünyasında farklı kesim ve bölümlerde farklı unvanlarda çalışabilmektedir.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarının çalıştıkları kesimlerden bazıları şunlardır:

 

- Yazılım, Internet ve E-iş

 

- Danışmanlık ve Denetim

 

- Finans ve Bankacılık

 

- İletişim

 

- Donanım ve Network

 

- Sağlık ve İlaç

 

- Tekstil

 

- Lojistik ve Ulaşım

 

- İnşaat

 

- Medya, Yayıncılık ve Reklam

 

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarının çalıştıkları bölümlerden bazıları şunlardır:

 

- Bilişim Sistemleri Geliştirme

 

- Pazarlama ve Satış

 

- Yönetim ve İdari İşler

 

- Finans, Planlama ve Bütçe

 

- Operasyon

 

- Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Lojistik

 

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarının çalıştıkları kurumlarda kullandıkları ünvanlardan bazıları şunlardır:

 

- Analist

 

- Yazılım Geliştirici

 

- Uzman, Denetçi

 

- Müdür, Müdür Yardımcısı ve Bölüm Sorumlusu

 

- Proje Yöneticisi

 

- Uzman Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı

 

- Girişimci, Ortak ve İş sahibi

 

- Başkan, Koordinatör